Hoppa till sidans innehåll

Varvet


HSS ORDNINGSFÖRESKRIFTER

 

För vinterförvaring av båt inom uppläggningsområdet vid Sundsgatan gäller följande ordningsföreskrifter.

BÅTÄGAREN UPPMANAS ATT IAKTTA STÖRSTA VARSAMHET MED VARVSUTRUSTNINGEN. VÅRDSLÖSHET ELLER SKADEGÖRELSE PÅ UTRUSNINGEN OCH BROTT MOT ORDNINGSFÖRESKRIFTER SAMT FELAKTIGA UPPGIFTER I AVTALET KAN MEDFÖRA ATT BÅTÄGAREN AVSTÄNGS FRÅN OMRÅDET.

Ansvar         HSS ansvarar inte för sak- eller personskador, som kan inträffa inom uppläggningsområdet, ej heller för uppkomna förluster av material m.m. Detta gäller även vid uppdragnings- och sjösättningsarbeten. Båtägaren uppmanas att hålla båt försäkrad till fullt värde.

                      Båtägaren ansvarar för att hans båt avlägsnas från uppläggningsområdet senast 1 juli året efter uppläggningen. Båt som kvarligger efter 1 juli utan särskilt tillstånd kan avlägsnas från uppläggningsområdet genom HSS försorg. Kostnaderna för detta äger HSS uttaga av båtägaren.

                      DET ÅLIGGER BÅTÄGAREN SOM UNDER UPPLÄGGNINGSTIDEN ÖVERLÅTER SIN BÅT TILL ANNAN, ATT DELGE NYE ÄGAREN DESSA ORDNINGSFÖRESKRIFTER SAMT TILLFÖRBINDA HONOM ATT RESPEKTERA DESAMMA. ÖVERLÅTAREN SKA OMEDELBART UNDERRÄTTA HSS OM DEN NYE BÅTÄGARENS NAMN OCH ADRESS.

                      Sker överlåtelse har ändå den som vid uppdragningstillfället ägde båten samma ansvar för båtens avlägsnande från uppläggningsområdet, som enligt ovan belastar båtägaren. Erhåller icke HSS gottgörelse av båtägaren för sina kostnader i samband med båtens avlägsnande, äger dessa uttagas av den enligt ovan ansvarige överlåtaren.

                      HSS frånsäger sig allt ansvar för skada och intrång, som kan uppstå på grund av båtens avlägsnande och därmed sammanhängande åtgärder.

Ordning          Båtägaren ansvarar för god ordning i och omkring båten.  Obehöriga, liksom

Städning       olämpligt uppträdande personer, kan avvisas från uppläggningsområdet. Olämpligt uppträdande båtägare riskerar att avstängas från båtuppläggning genom HSS. Efter sjösättningen ska båtägaren städa uppläggningsplatsen. Skräp ska tömmas på anvisad plats.

 

Parkering     Parkeringsförbud råder inom uppläggningsområdet. För ur- och ilastning får dock motorfordon försiktigt framföras till båtplatsen men ska snarast därefter bortföras.

 

Brandskydd Under uppläggningstiden ska bränsletankarna vara tömda. Vid arbete med blåslampa eller liknande ska brandsläckningsmaterial såsom brandsläckare, fylld vattenhink etc. finnas lätt tillgänglig. Efter arbete med eld ska noga kontrolleras att ingen brandfara föreligger.

 

Elektrisk-     HSS tillhandahåller elektrisk kraft från elcentraler inom uppläggningsområdet

Kraft            från vilka båtägaren får dra egen kabel till båten. Elektrisk kraft får användas till belysning, dammsugare, slip- och borrmaskin av mindre storlek.

 

                      DET ÄR FÖRBJUDET ATT ANSLUTA ELEKTRISKA VÄRMEAPPARATER UTAN TILLSTÅND AV VARVSKOMMITTÉN.

 

Bockar         Varje båt ska ha egen bock, som ska passa för båten och vara av kraftigt utförande. Knutpunkten ska vara särskilt förstärkt med exempelvis plywood. Bock bör kunna fällas ihop för sommarförvaring, gäller särskilt spårbundna bockar. Båtägaren är skyldig att utföra ändringar på bock som kan komma att föreskrivas av HSS. För att underlätta sliptagning utmärkes båts placering i bock med exempelvis märke i relingslist för främre stöttar.

 

Täckning      Bestås lämpligen av presenning uppspänd på stomme av trä och rör. Täckning får ej göras så skrymmande att granne hindras eller framkomst i gator försvåras. Båtägaren är skyldig att utföra ändringar på täckningen som kan föreskrivas av HSS. Efter sjösättning ska täckningsmaterial bortföras till anvisad plats, buntas och märkas tydligt.

 

Mastför-       Mast som ska förvaras i mastställ ska avmonteras spridare. Stag och linor

varing           upplindas noga. All utrustning märks med båtens och båtägarens namn.

 

Båthus          För båthus eller täckning som står kvar efter sjösättning, ska finnas särskilt tillstånd av HSS och byggnadslov kunna uppvisas. Medlem, som önskar utnyttja HSS båthus, ska skriftligen ansöka om det hos varvskommittén.

 

FÖR UPPDRAGNING OCH SJÖSÄTTNING GÄLLER

 

Anmälan      Fastställda avgifter ska vara inbetalda före uppdragning. Bevis ska kunna

Avgifter        uppvisas vid uppdragning.

 

Uppdrag-     Uppdragning och sjösättning sker på tider som är angivna på varvets

ning              anslagstavla. Anmälan ska göras genom anteckning på anslagstavla eller till

Sjösättning   varvskommittén. Båtägare ska redan vid upptagning överväga tidpunkten för sjösättning och ge varvskommittén besked om det, så att båten kan placeras med hänsyn härtill. Varvskommittén anvisar lämplig placering för båten vid uppdragningstillfället. Sjösättning sker i den ordning båtarna är placerade på bädd. Båtägare på samma bädd ska samråda om tidpunkt för sjösättning, och samtidig sjösättning ska eftersträvas.

 

Vägran         HSS äger rätt att vägra uppdragning eller sjösättning av båt för vilken föreskrivna avgifter ej erlagts, är i dåligt skick, är av olämplig storlek eller har olämplig bock för uppställning.

 

Arbetsplikt   Vid uppdragning respektive sjösättning ska båtägaren stå till varvskommitténs förfogande hela tiden arbetet pågår för att hjälpa till med samtliga uppdragningar respektive sjösättningar för dagen.

 

Flyttning      Flyttning av båt ska undvikas. Om särskilda skäl föranleder flyttning, ska varvskommittén ge tillstånd till det. Båtägaren åligger att informera de som berörs av flyttningen och betala särskild avgift = dubbla upptagnings- och sjösättningsavgiften för varje flyttad båt.

 

DEN SOM ÄR OSÄKER PÅ NÅGON PUNKT RÅDGÖR MED VARVSKOMMITTÉN

HÄRNÖSANDS SEGELSÄLLSKAP

Uppdaterad: 21 FEB 2015 16:42 Skribent: Marie-Louise Nordén

Postadress:
Härnösands SS - Segling
Brännavägen 166
87162 Härnösand

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

 

Navigationsskolan_logo_small1.png