Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


 

S T A D G A R

För

Härnösands Segel Sällskap

 

Sällskapets första stadgar antogs den 7 juli 1858 och har sedan ändrats vid flera till fällen. Denna senaste ändring antogs efter beslut vid Årsmötet den 26 februari, respektive Vårmötet den14 maj 2008, inför Sällskapets 150-års jubileum.

 

§ 1.

Ändamål

Sällskapets ändamål är att som ideell allmännyttig förening främja båt sport och båtlivets verksamheter.

Detta innefattar sällskaplig samvaro, tävlingsverksverksamhet, ungdomsverksamhet, varvs- och hamnverksamhet, samt verka för sjösäkerhet, gott sjömanskap och god miljö.

 

§ 2

Medlemskap

2.1     Medlemskap erhålles efter godkännande av styrelsen eller de som styrelsen delegerat beslutsrätten till.

2.2     Medlem som förvarar sin/-a båt/-ar på Sällskapets varv eller i någon av Sällskapets Hamnar skall ovillkorligen ha den/dessa försäkrade.

2.3     Hedersmedlem utses av årsmötet efter förslag av styrelsen. Enskild medlem kan även lämna skriftligt förslag inklusive motivering på sådan till styrelsen.

2.4     Avgående ordförande, som aktivt deltagit såsom styrelseledamot i ett flertal år, kan av årsmöte kallas till hedersordförande. I övrigt gäller det som framgår av 2.3 ovan.

2.5     Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning anses utträtt ur sällskapet. Styrelsen kan medge uppskov.

2.6     Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom Sällskapet att dess anseende äventyras eller motverkar Sällskapets syfte, kan efter prövning av styrelsen uteslutas ur sällskapet. Medlem har rätt att överklaga uteslutning till årsmötet eller Riksidrottsförbundet.

 

§ 3

Medlemsavgifter

Till Sällskapet erlägges årlig medlemsavgift.

3.1     Årsmötet beslutar om medlemsavgiften för innevarande år:

-               för seniormedlem (21-65 år).

-               för familj, till vilken räknas man och hustru samt barn/ungdom som ej är myndig.

3.2     Ålderspensionär (65 år), må efter anmälan till kassören, erlägga halv medlemsavgift.

3.3     Junior (0-21 år) erlägger halv medlemsavgift.

3.4     Hedersmedlem/Hedersordförande är befriad från medlemsavgift.

 

§ 4

Styrelse

4.1     Sällskapets angelägenhet handhas av en styrelse, bestående av ordförande, sekreterare och kassör samt minst sju ledamöter, var och en ordförande i respektive kommitté samt minst 2st suppleanter. Ordförande och suppleanter väljes för ett (1) år, sekreteraren, kassören och ledamöterna väljes för två (2) år.

4.2     Styrelsen sammanträder så ofta sådant är av behovet påkallat och åligger:

-               att inom sig utse vice ordförande

-               att senast den 31 januari hålla Sällskapets kassa-, och huvudböcker gällande föregående räkenskapsår ( 1/1- 31/12 ) i laga ordning avslutade samt verifikationer och övriga handlingar även som styrelsens protokoll tillgängliga för revisorerna

-               att till årsmötet varje år avgiva årsberättelse

-               att bestämma alla avgifter, vilka icke enligt stadgarna bestämmas på annat sätt

-               att om så erfordras, utfärda ordningsföreskrifter för användande av Sällskapets egendom

-               att utse mätningsmän och efter anmodan låta dessa utfärda erforderliga mätbrev

4.3     För att styrelsen skall vara beslutsmässig fordras, att ordförande samt minst fem ledamöter är närvarande och om beslut ense. All omröstning inom styrelsen, utom vid val, skall vara öppen. Val skall, där en av styrelsens ledamöter så begär, ske med slutna sedlar. Inom styrelsen gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst.

4.4     För handhavande av Sällskapets angelägenheter ansvarar styrelsens ledamöter gemensamt inför Sällskapet.

4.5     Styrelseledamot får reservera sig mot beslut som han inte biträder.

4.6     Ordföranden åligger:

-               att vara Sällskapets förste representant

-               att sammankalla styrelsen, när han anser detta nödvändigt, eller då minst tre ledamöter så begär

-               att underteckna viktigare handlingar och skrivelser

-               att förse justerade protokoll med påskrift

-               att vaka över att fattade beslut verkställs

-               att vaka över stadgarnas efterlevnad och Sällskapets intressen

4.7     Vice ordförande åligger:

-               att biträda och vid förfall för ordförande övertaga dennes åligganden

4.8     Sekreteraren åligger:

-               att föra protokoll vid Sällskapets och styrelsens sammanträden

-               att ansvara för att Sällskapets handlingar arkiveras (Föreningsarkivet).

4.9     Kassören åligger:

-               att uppbära, förvalta och ansvara för Sällskapets kassa tillkommande medel

-               att placera dessa enligt styrelsens beslut

-               att föra noggranna räkenskaper

-               att föra fullständig matrikel över Sällskapets medlemmar

-               att efter samråd med styrelsen tillse att erforderliga försäkringar är tecknade

4.10  Sällskapets firma tecknas av ordförande och kassör eller sekreterare, två i förening.

4.11  Kommittéordförande får utse personlig ersättare ur sin kommitté till styrelsesammanträde när han har förhinder att närvara.

4.12  Skulle under året någon av styrelsens ordinarie ledamöter avgå, äger styrelsen att för tiden till nästa ordinarie medlemsmöte företaga omplacering av sina funktionärer.

 

§ 5

Kommittéer

Under Sällskapets styrelse sorterar följande kommittéer: Kölbåtskommittén, Motorbåtskommittén, Jollekommittén, Varvskommittén, Hamnkommittén, Lustholmskommittén, samt Nöjeskommittén.

5.1     Samtliga kommittéer består av ordförande samt minst tre ledamöter som samtliga väljes för två (2) år.

5.2     Samtliga kommittéer ansvarar för, och skall vårda den egendom(materiel och byggnader) som disponeras enligt av styrelsen godtagna ordningsföreskrifter enligt § 4.2.

5.3     Kölbåtskommittén åligger:

-               att arrangera kappseglingar och anordnade seglingar ( eskaderseglingar ).

-               att övervaka att för tävling gällande bestämmelser iakttages

-               att utse protestkommitté.

5.4     Motorbåtskommittén åligger:

-               att arrangera motorbåtstävlingar och utflykter för motorbåtar

-               att övervaka att för tävling gällande bestämmelser iakttages.

5.5     Jollekommittén åligger:

-               att arrangera träning och lägerverksamhet för ungdomar

-               att arrangera kappseglingar och därmed följande åtgärder, se §5.3 ovan.

5.6     Varvskommittén åligger:

-               att upprätta bestämmelser och ordningsregler för varvsverksamheten

-               att upprätta matrikel över varvsliggande båtar och deras ägare

-               att leda arbetet vid båtarnas upptagning, sjösättning och förflyttning inom varvsområdet och att därvid noga tillse att erforderliga säkerhetsåtgärder vidtages för att förhindra olyckor.

-               att upprätta budget och föreslå avgifter för varvsplatserna

5.7     Hamnkommittén åligger:

-               att upprätta bestämmelser och ordningsregler för hamnverksamheten

-               att upprätta matrikel över hamnplatser , inhyrda båtar och deras ägare

-               att tekniskt organisera arbetet för drift och underhåll av bryggor och övriga anordningar inom vattenområdet

-               att upprätta budget och föreslå avgifter för båtplatserna

5.8     Lustholmskommittén åligger:

-               att upprätta bestämmelser och ordningsregler för Lustholmen

-               att handha vården och utöva tillsyn av Lustholmen.

5.9     Nöjeskommittén åligger:

-               att arrangera av Sällskapet eller dess styrelse beslutade fester och tillställningar.

5.10  Skulle under året någon kommittéordförande avflytta, äger styrelsen att för tiden till nästa medlemsmöte utse ny sådan inom kommittén.

 

§ 6

Revisorer

Revisorerna, vilka är två med lika antal suppleanter, åligger:

-               att avlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast åtta dagar före årsmötet att i revisionsberättelsen lämna upplysningar om Sällskapets ekonomiska ställning och yttra sig om förvaltningen och ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§ 7

Valberedning

Valberedning skall årligen tillsättas vid Sällskapets årsmöte och bestå av minst tre ledamöter, varav en är sammankallande.

-               Valberedningen har till uppgift att föreslå en eller flera kandidater till envar av de poster inom styrelsen och kommittéerna enligt §4 och §5, samt revisorer enligt §6.

 

§ 8

Medlemsmöten

8.1     Varje år avhålles två ordinarie medlemsmöten, å dag som av styrelsen bestämmes:

-               Årsmöte senast under mars månad.

-               Vårmöte i maj eller juni.

8.2     Extra medlemsmöte hålles, då styrelsen därom beslutat eller, då minst 20 av Sällskapets medlemmar därom skriftligen anhållit hos styrelsen med angivande av de ärenden de önska få behandlade.

8.3     Extra Årsmöte hålles när styrelsen, eller revisor, finner så påkallat, eller om 1/10 av Sällskapets medlemmar gör framställan härom. Kallelsen skall innehålla motivering för det extra årsmötets utlysande.

8.4     Till möte kallas medlem skriftligen senast en vecka före mötet

8.5     Vid alla omröstningar äger varje medlem en röst.

8.6     Medlem får ej deltaga i avgörande av frågor i vilka han är jävig.

8.7     Alla frågor avgöras, om ej annorlunda stadgas, genom öppen ömröstning med enkel röstövervikt, varvid, om rösternas antal är lika, den mening gäller, som biträdes av ordföranden. Om sluten omröstning begäres av någon medlem, skall sådan äga rum. Röstning med fullmakt är ej tillåten.

8.8     Endast Sällskapets medlemmar äga rätt att närvara vid möten, dock kan undantag därifrån medgivas av ordföranden.

8.9     För att Sällskapet skall vara beslutsmässigt fordras att minst tjugo (20) medlemmar är närvarande vid mötet.

 

§ 9

Årsmötet

9.1     Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast fem veckor innan årsmötet.

9.2     Årsmötets dagordning skall uppta följande ärenden:

-               fråga om mötets behöriga utlysande

-               fastställande av dagordning

-               val av ordförande och sekreterare för mötet

-               val av två protokollsjusterare tillika rösträknare

-               redovisning av styrelsens och kommittéernas verksamhetsberättelser

-               redovisning av styrelsens och kommittéernas förvaltning (resultat- och balansräkning)

-               revisorernas berättelser

-               ansvarsfrihet

-               motioner till årsmötet samt av styrelsen förberedda övriga frågor

-               beslut om medlemsavgifter för innevarande år

 

-               beslut om hamnavgifter för kommande sommar

-               beslut om Gästhamnsavgifter för kommande sommar

-               beslut om avgifter på Lustholmen kommande sommar

-               beslut om varvsavgifter för kommande varvssäsong

-               val av styrelseordförande för ett (1) år.

-               val av kassör för två (2) år.

-               val av sekreterare för två (2) år.

-               val av minst sju ledamöter, tillika kommittéordföranden för två (2) år.

-               Val av minst två styrelsesuppleanter för ett (1) år.

-               val av Kölbåtskommitté: ordförande, samt minst tre ledamöter för två (2) år:

-               val av Motorbåtskommitté: ordförande, samt minst tre ledamöter för två (2) år

-               val av Jollekommitté: ordförande, samt minst tre ledamöter för två (2) år

-               val av Varvskommitté: ordförande, samt minst tre ledamöter för två (2) år

-               val av Hamnkommitté: ordförande, samt minst tre ledamöter för två (2) år

-               val av Lustholmskommitté: ordförande, samt minst tre ledamöter för två (2) år

-               val av Nöjeskommitté: ordförande, samt minst tre ledamöter för två (2) år

-               val av två Revisorer, samt två revisorssuppleanter för ett (1) år

-               val av Valberedning, tre ledamöter varav en skall vara sammankallande

-               övriga frågor

 

§ 10

Vårmötet

10.1  Vårmötets dagordning skall uppta följande ärenden:

-               val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

-               presentation av program för sommarens verksamheter

-               aktuella varvsfrågor

-               aktuella hamnfrågor

-               aktuell övrig information

-               övriga frågor

10.2  Om så anses erforderligt kan på Vårmötet väljas en eller flera medhjälpare till kommittéerna enligt § 5.

 

§ 11

Flagga och Standert

11.1  Sällskapet för den Svenska flaggan i enlighet med gällande lag angående rikets flagga.

11.2  Sällskapets igenkänningstecken är en standert. Denna är trekantig med vitt fält och blå kanter samt bokstäverna HSS i svart färg mitt i det vita fältet.

 

§ 12

Särskilda utmärkelser

Såsom utmärkelser utdelar Sällskapet följande särskilt instiftade medaljer och förtjänstplaketter.

 

Härnösands Segel Sällskaps förtjänstmedalj i guld, silver och brons.

Medaljen är instiftad år 1938 till minne av Sällskapets 80-åriga tillvaro, och upptar på ena sidan ett motiv i relief med segelyachter jämte omskrift ”Härnösands Segel Sällskap”, å andra sidan ingraveras namnet å den, som tilldelats medaljen samt datum.

-               Medaljen i guld är avsedd att utdelas till person, som gjort Sällskapet så stora tjänster, att han kan vara värd Sällskapets synnerliga tacksamhet.

 

-               Medaljen i silver till person som på ett särdeles förtjänstfullt sätt bidragit till Sällskapets framgång.

-               Medaljen i brons till person som utfört betydande prestationer på tävlingsbanan, vilka fört Sällskapets färger till framgång.

Förslag till kandidat till medaljens erhållande kan väckas dels av ledamot i styrelsen och dels av Sällskapets övriga medlemmar, om minst fem av dem i en gemensamt undertecknad och till styrelsen ställd skrivelse motiverar sitt förslag.

När sådant förslag till medaljens utdelande framställs, utser Sällskapet å medlemsmöte fem personer att jämte styrelsen besluta i frågan. För giltighet av beslut om medaljens utdelande fordras ¾ tillstyrkande röster.

Tillerkänd medalj utdelas vid medlemsmöte eller annan större sammankomst anordnad av Sällskapet.

Utdelad medalj bekostas av Sällskapet.

 

§ 13

Stadgeändringar

För ändring av Sällskapets stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

I kallelsen till mötet skall anges att förslag till stadgeändring föreligger.

 

§ 14

Sällskapets upplösning

Förslag om Sällskapets upplösning kan endast väckas på ordinarie sammanträde i Härnösand och kallelse, innehållande uppgift härom, skall skriftligt särskilt delgivas samtliga medlemmar. Beslutas upplösning, vilket endast kan äga rum, om minst tre fjärdedelar av de närvarande bifalla förslaget, skall detta bekräftas med minst tre fjärdedels majoritet på ytterligare två på varandra följande ordinarie medlemsmöten.

Uppdaterad: 27 JAN 2014 19:22 Skribent: Anders Nordin

 blobid1.jpg

Broöppning kan beställas samtliga dagar i veckan på telefon!

Vardagar, dagtid: 0611 - 156 87 

Övrig tid: 060 - 12 01 84

Öppningstider Maj - oktober:

Broöppning sker normalt kl 09.30 och 18.30, andra tider kan vara aktuella mellan
09.00 - 11.00
18.00 - 20.00

För mer information kring broöppning, se Härnösands kommun.

 ***************************************

Välkomna!

Härnösands Segelsällskap som grundades år 1858 är ett av Sveriges äldsta segelsällskap, endast KSSS är äldre.

HSS bedriver verksamhet inom ett flertal områden och har sektioner för kappsegling och träning med jollar och kölbåtar, aktiviteter för motorbåtar samt drift av varvs- och hamnanläggningar.

Klubben äger och driver också gästhamnen på Lustholmen. Det finns en plats för alla som gillar kust och hav! 

Vi finns även på facebook! 

***************************

 

Postadress:
Härnösands SS - Segling
Brännavägen 166
87162 Härnösand

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

 

Navigationsskolan_logo_small1.png