Hoppa till sidans innehåll

Varvet


Frågor och svar rörande HSS småbåtsvarv
(Ordningsföreskrifter på HSS småbåtvarv återfinns längre ner på sidan)

Varvsplatser

Hur får jag tillgång en varvsplats?

För att få tillgång till en varvsplats måste du vara medlem i HSS.

Redan medlem – skriv till This is a mailto link och ansök om varvsplats. Ange ditt namn, medlemsnummer, mobilnummer, båtens längs och bredd, om det är en segelbåt eller motorbåt, om du vill ha masten på .

Inte medlem – ansök om medlemskap och varvsplats på https://www.hss.y.se/blimedlemsokbatplats/medlemsansokan/.

När får jag information om tilldelad varvsplats?

Antalet tillgängliga varvsplatser är beroende av hur stor omsättningen av båtar är inför varje sommarsäsong. Normalt fördelas lediga varvsplatser ut till sökanden i slutet av augusti och du blir informerad om tilldelning med SMS på det mobilnummer du angivit vid ansökan. Specifik plats tilldelas i samband med upptagning.

Sjösättning

När är det sjösättning?

HSS har normalt tre sjösättningsdagar och en sjösättningskväll. På dessa dagar får båtägare som betalt samtliga avgifter till HSS sjösätta kostnadsfritt. Sjösättningsdagarna är lördagarna i vecka 19, 21 och 24. Start kl 08:00 och slut när sista båt är sjösatt. Sjösättningskvällen är normalt onsdag vecka 20 med start kl 17:00 och slut när sista båt är sjösatt.

Hur anmäler jag mig till sjösättning?

Anmälan till sjösättning görs Båtunionens system BAS. https://bas.batunionen.se logga in med BankID enligt instruktion på sidan. Bokningen ligger under snabblänkar till höger på sidan. Välj önskad sjösättningsdag och boka ett pass. OBS! Är du medlem i fler båtföreningar än HSS tänk på att välja Härnösands Segelsällskap i rullisten överst på sidan innan du bokar. Om du inte vill behålla din plats på varvet till nästa vinter så skriver du det i kommentarsfältet vid bokning.

Vad ska jag som båtägare göra vid sjösättning?

Du skall vara på plats i god tid och du är skyldig att hjälpa till med de tre båtar som föregår din båt. Du ska ha förberett med för- och akterända på båten. Du ska städa på och omkring båtplatsen samt plocka ihop allt pallnings- och stöttningsmaterial.

Hur gör jag om båten står i en vagga?

Står båten i en vagga kan inte varvets båtvagn användas utan då får du lösa sjösättningen på egen hand.

Hur gör jag om jag har båten på egen vagn?

Båtar som står på egen vagn kan sjösättas i samband med ordinarie sjösättning. Traktorföraren har dock rätt att neka sjösättning ifall han bedömer vagnen som farlig att hantera.

Kan jag ordna en egen sjösättning vid annan tidpunkt än de av HSS arrangerade?

Användande av varvets båtvagn utöver ordinarie sjösättningsdagar får endast ske efter anmälan till varvskommittén. Vagnen får endast hanteras av ordinarie traktorförare Tomas Högberg. Alla kostnader i samband med egen sjösättning får du själv betala.

Torrsättning

När är det torrsättning?

HSS har normalt tre torrsättningsdagar. På dessa dagar får båtägare som betalt samtliga avgifter till HSS torrsätta kostnadsfritt. Torrsättningsdagarna är lördagarna i vecka 35, 38 och 40. Start kl 08:00 och slut när sista båt är torrsatt.

Hur anmäler jag mig till torrsättning?

Anmälan till torrsättning görs i Båtunionens system BAS. https://bas.batunionen.se logga in med BankID enligt instruktion på sidan. Bokningen ligger under snabblänkar till höger på sidan. Välj önskad torrsättningsdag och boka ett pass. OBS! Är du medlem i fler båtföreningar än HSS tänk på att välja Härnösands Segelsällskap i rullisten överst på sidan innan du bokar.

Vad ska jag som båtägare göra vid torrsättning?

Du skall vara på plats i god tid och du är skyldig att hjälpa till med de tre båtar som föregår din båt. Du ska ha förberett med för- och akterända på båten. Du ska förberett med pallning och stöttning på den varvsplats som du tilldelats.

Hur gör jag om båten ska stå i en vagga?

Varvets båtvagn är anpassad för lösa stöttor och/eller bockar. Det innebär att vi inte kan torrsätta båtar som ska stå i en vagga utan då får du lösa torrsättningen på egen hand.

Kan jag ordna en egen torrsättning vid annan tidpunkt än de av HSS arrangerade?

Användande av varvets båtvagn utöver ordinarie torrsättningsdagar får endast ske efter anmälan till varvskommittén. Vagnen får endast hanteras av ordinarie traktorförare Tomas Högberg. Alla kostnader i samband med egen torrsättning får du själv betala. Sista dag för användning av varvets båtvagn är söndag i vecka 42. Sedan stängs vattnet på varvet.

Båtpallning

Båtpallning ska vara utformat så att båten står stadigt och att den går att hantera med varvets båtvagn. Rekommendationen är att använda justerbara metallstöttor som finns i ett antal olika fabrikat. Antalet stöttor ska anpassas till båtens storlek. Kolla med ditt försäkringsbolag eller med leverantörer av stöttor vad som är lämpligt för just din båt. Bristande eller otillräcklig pallning kan leda till att båten inte kan tas upp.

Båthus

Det finns en detaljplan över varvet som tillåter fasta båthus inom vissa delar av varvsområdet. Är du intresserad av att bygga båthus ska du först kontakta varvskommittén genom att mejla This is a mailto link . Efter varvskommitténs och styrelsens tillstyrkande ansöker du om bygglov hos Härnösands kommun.

INFÖR HÖSTARNA

. Kommer du inte att utnyttja din tidigare plats: meddela varvskommittén eller HSS This is a mailto link

 .  Båtplatserna måste anpassas till båtens storlek (och varvshyra!). Både mindre och större omflyttningar kommer att krävas.

 .  Inför upptagningarna kommer vi i varvskommittén därför att se över placeringen av båtarna.

 . Upptagningsdagens slipbas anvisar sedan plats. Eller vägrar upptagning om pallningen är osäker eller inte förberedd.

 . Före enskild upptagning måste du, i god tid, rådgöra med varvskommittén. Vildparkering förbjudes!

 . Har du upp-pallning som är besvärlig att flytta (vagga, tunga bockar...):  rådgör med slipbasen  före torrsättningsdagen. Förbered så att arbetet går smidigt (traktortimmarna kostar pengar och ingen vill vänta på dig i onödan) och säkert. Eller byt till stöttning som kan flyttas och justeras medan alla andra väntar.

 .  För att utnyttja ytorna kommer området SV om rälsen, och området bredvid spelskjulet, att fyllas upp/jämnas till för användning av båtvagnen. Rälsliggare får fylla upp på NO-sidan.

 

Ordningsföreskrifter gällande HSS varv

För förvaring av båt på varvsområdet vid Sundsgatan gäller följande:
Alla som har båt på varvet måste vara medlemmar i HSS.
Varvsgrindarna kan, när arbete pågår på varvet, hållas  8.00 – 16.30. Övrig tid bör grindarna vara låsta.   (viss smidighet gäller vid vår och höst-rustning).

Här råder ett gemensamt ansvar att hålla koll på när man är sist på varvet för då är man den som ser till att det blir låst.
Ansvar:  HSS ansvarar inte för sak- eller personskador, som kan inträffa inom varvsområdet, ej heller för uppkomna förluster av material m.m. Detta gäller även vid torrsättnings och sjösättningsarbeten.

Båtägaren är skyldig att hålla sin båt försäkrad till fullt värde.

Varvsavgifter:Varvsinsats (engångsavgift) 2500 kr
Fast avgift per år 500 kr, plus rörlig avgift  35 kr/kvm, år. Båthus hela ytan,övriga, båtens längd+1m x båtens bredd+1m


Fastställda avgifter ska vara inbetalda före torrsättning. Verifikat ska vid behov kunna uppvisas före torrsättning


Båtägaren ansvarar för att hans båt sjösätts senast 30 juni året efter torrsättning. Båt som ej sjösatts senast 30 juni skall meddela sig till varvskommiten och debiteras sommaravgift enligt följande
 År 1, 500:- kr/ År 2, 1000:- kr/ År 3, 2000:- kr/ År 4 samt därefter årligen 4000:- kr
Båt som kvarligger efter 1 juli utan tillstånd kan avlägsnas från uppläggningsområdet genom HSS försorg. Kostnaderna för detta äger HSS att debitera båtägaren.


Vid ägarbyte av båt under varvsliggande kvarstår allt ansvar hos tidigare ägare tills båten endera fraktas från varvsområdet/sjösätts eller ny ägare blivit medlem i HSS. Alla ev förändringar skall omedelbart meddelas varvskommiten 
  HSS frånsäger sig allt ansvar för skada och intrång, som kan uppstå på grund av båtens avlägsnande och därmed sammanhängande åtgärder.


Ordning: Båtägaren ansvarar för skötsel och god ordning i och omkring båt samt varvsplats.Städning: Efter sjösättningen/torrsättning skall båtägaren så snart som praktiskt möjligt städa uppläggningsplatsen. Skräp ska tömmas på anvisad plats.

 

Obehöriga, liksom olämpligt uppträdande personer, kan avvisas från varvsområdet.       Olämpligt uppträdande båtägare riskerar att avstängas från sin varvsplats hos HSS.

Miljö: Miljöbod med uppmärkt förvaring/deponi för miljöfarligt avfall finns på varvsområdet.

Brandskydd: På varvet får arbete med öppen låga/eld svetsning  eller liknande ej ske annat än av person med kompetens; brandsläckningsmaterial såsom brandfilt, brandsläckare, fylld vattenhink etc. skall finnas lätt tillgänglig. Efter heta arbeten  ska noga tillses att ingen brandfara föreligger, vid behov,brandvakt 

Gasoltuber får ej vinterförvaras i båt, dessa skall avlägsnas från varvet direkt efter torrsättning.
El samt elsäkerhet: HSS är ansvarigt för den fasta installationen samt att elsäkerhetsregler följs.  HSS måste därför ställa  krav på alla som nyttjar anläggningens eluttag, se nedan!.


Stöttor/bockar: Varje båt ska ha egna stöttor, som ska passa för båten och vara av lämpligt utförande.  Båtägaren är skyldig att utföra ändringar på stöttning som kan komma att föreskrivas av HSS.
Täckning: Består lämpligen av presenning uppspänd samt väl fäst på stomme av trä eller rör. Täckning får ej göras så skrymmande att granne hindras eller framkomst i gator försvåras ( båtens längd+1m x båtens bredd+1m.) Täckning får alltså inte överskrida 0,5 m åt något håll. Båtägaren är skyldig att utföra ändringar på täckningen som kan föreskrivas av HSS varvskommite. Samt att regelbunden tillsyn utföres under varvsliggande. Efter sjösättning ska täckningsmaterial flyttas till anvisad plats, buntas och märkas tydligt.
Mastförvaring: Spridare monteras av från mast som ska förvaras i mastställ. Stag och linor fästs noga. All utrustning synligt märkt med båtens och båtägarens namn samt telefonnummer.
Märkning: Båt skall vara synligt märkt med namn och telefonnummer.                             Omärkt båt påförs avgift på 500:-. Omärkt mast debiteras samma avgift som för omärkt båt.
Båthus: För båthus eller täckning som står kvar efter sjösättning, ska finnas särskilt tillstånd av HSS samt att byggnadslov kan visas vid behov.


Parkering:  Parkeringsförbud råder inom varvsområdet. För i och urlastning samt vid arbete med båten får dock motorfordon  framföras till båtplatsen så länge fordonet kan flyttas vid behov.


För torrsättning samt sjösättning gäller:
Anmälan: Torrsättning/sjösättning sker på tider som anges på varvets anslagstavla.        Anmälan sker genom anteckning på anslagstavla eller till för tillfället ansvarig person.

Båt som saknar plats vid torrsättning anvisas lämplig plats av varvskommiten.

Märkning: För att underlätta vid sliptagning ska ungefärlig tyngdpunkt på båt märkas vid relingslist.Märken finns att hämta i klubbstugan.


Arbetsplikt: Vid torrsättning samt sjösättning ska båtägaren stå till förfogande och vara delaktig, från det att tre båtar före hens och tills tre båtar efter hanterats.


                                                                                                                                          HSS äger rätt att vägra torrsättning/sjösättning av båt för vilken föreskrivna avgifter ej erlagts, är i dåligt skick, är av olämplig storlek eller har olämplig stöttning för uppställning.
Båtägare med varvsplats uppmanas att uppföra sig hänsynsfullt på varvet. Vårdslöshet/skadegörelse eller oförmåga att följa ordningsföreskrifterna samt lämnande av felaktiga uppgifter i avtal kan leda till uteslutning samt förlust av varvsplats.
Om osäkerhet råder på någon punkt i ordningsföreskriften vänligen rådgör med varvskommiten.

Varvskommiten mars 2016
 

 Instruktion för användande av HSS mastkran

HSS medlemmar har fri tillgång till mastkranen.
Medlemskap ansöks på HSS hemsida.
Båt ska vara ansvarsförsäkrad.
All användning lyder under eget ansvar.
Vid skador som är orsakade av oaktsamhet på mastkranen kan användaren bli ersättningsskyldig.
Mastkranen får endast användas för lyft av master.
El kontroll förvaras i klubbstugan.
Kontrollera att vajer löper i styrrulle och i spåren på lintrumman, och inte har hoppat av något av vajerblocken, lyft så lodrätt som möjligt.
Det är förbjudet att framföra last över sig själv eller andra.
OBS! Maxlast för mastkranen är 200 kg.
Om du är osäker kontakta gärna någon från varvskommitén.
Om olycka eller tillbud inträffar: Meddela snarast varvsansvarig eller medlem i varvskommitten (se lista anslagstavla).
 
Tips för av och påmastning
För att göra av och påmastning lite smidigare och framförallt minska kötiden vid mastkranen kommer här några råd
Avmastning
OBS ! Innan Du åker fram till mastkranen !
Plocka bort samtliga segel
Ta bort bommen
Ta isär el-kopplingar
Lossa ev beslag mm vid däcksgenomföring
Ta bort undervant . Om du har svepta spridare (spridarna är vinklade bakåt) kan du ta bort akterstaget (masten står garanterat kvar ändå)
Se till att ha behövliga verktyg; tång, skruvmejsel mm till hands
Nu är du klar för mastkranen 
Tips vid mastkranen (vid avmastning)
Vill du ta bort ev utrustning i masttoppen gör det först
Lägg båten noggrant med mastfästet rakt under vajern
Använd godkänd oskadad lyftstropp som klarar vikten på din mast och koppla den på ett säkert sätt till masten exempelvis under ett spridarpar. OBS tänk på att inte koppla så att masten blir övertung.
Om masten står på däck; ha alltid en ”gubbe” vid mastroten under hela processen när du släpper stagen
Ta bort förstaget sist
Kom ihåg att hänga tillbaka el kontrollen i klubbstugan
Vid påmastning gäller det omvända.

 

 

Elsäkerhet på varvet!!

Alla som har båtplats på HSS varv

 Skärpning vad gäller elsäkerhet krävs! Vi har haft besök av Elsäkerhetsverket, och fått ett antal nerslag och krav på åtgärder.

 HSS är ansvarigt för den fasta installationen, och för lösa sladdar från uttag fram till första förgrening/skarvdosa. HSS måste därför ställa krav på alla som nyttjar anläggningens eluttag:

  • All elektrisk utrustning på varvet skall vara avsedd för utomhusbruk, av god kvalitet och skyddsjordad eller dubbelisolerad. Undermålig utrustning får ej anslutas till HSS anläggning.
  •  Lösa sladdar får ej ligga kvar på marken när du inte är och arbetar på båten. Drag ur och rulla ihop sladden på din båtplats.
  •  Lösa sladdar skall ligga fritt på marken, inte över eller under diverse material som kan ge klämskador!
  • Lösa sladdar får ej ligga så att de kan köras över av fordon. Behöver du fram med sladd där: gräv ner ett skyddande rör, häng upp på betryggande höjd, eller gör en ränna av två plankor med mellanrum som skyddar sladden.
  • En möjlighet är att ha sladden mer eller mindre permanent upphängd, vilket är OK om den inte utsätts för skavning, klämning mellan plåtar etc. Men dra ut din anslutning när du inte är där, det finns fler som behöver komma åt uttagen!
  • Eluttagen är få på varvet, grenuttag krävs ofta: de skall vara gjorda för utomhusbruk, IP44!

 Vi måste i fortsättningen gå inspektionsrundor, vi återkommer med datum, men skärp dig redan nu!!!

 

 

OBS: Ni som inte har märkt båtarna SYNLIGT med namn och telefonnummer bör göra det snarast!! Ägaren till båt som inte är märkt kan påräkna faktura på 500:- Även mast i mastskjulet måste vara märkt!

 

HSS båtvarv ligger på fastlandet vid Härnösands södra inlopp.  Visa på karta >>

Varvet har en äldre del där upptagning sker med slipvagn och en nyare del där hydraulvagn och traktor används. 

 

 

 

 

För mer information mejla till: This is a mailto link

Uppdaterad: 04 JUL 2017 10:14 Skribent: Jan Jansén
E-post: This is a mailto link

 blobid1.jpg

Broöppning kan beställas samtliga dagar i veckan på telefon!

Vardagar, dagtid: 0611 - 156 87 

Övrig tid: 060 - 12 01 84

Öppningstider Maj - oktober:

Broöppning sker normalt kl 09.30 och 18.30, andra tider kan vara aktuella mellan
09.00 - 11.00
18.00 - 20.00

För mer information kring broöppning, se Härnösands kommun.

 ***************************************

Välkomna!

Härnösands Segelsällskap som grundades år 1858 är ett av Sveriges äldsta segelsällskap, endast KSSS är äldre.

HSS bedriver verksamhet inom ett flertal områden och har sektioner för kappsegling och träning med jollar och kölbåtar, aktiviteter för motorbåtar samt drift av varvs- och hamnanläggningar.

Klubben äger och driver också gästhamnen på Lustholmen. Det finns en plats för alla som gillar kust och hav! 

Vi finns även på facebook! 

***************************

 

Postadress:
Härnösands SS - Segling
Brännavägen 166
87162 Härnösand

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

 

 

 

Navigationsskolan_logo_small1.png